สำหรับน้องๆ ที่กำลังสนใจอยากขอวีซ่านักเรียนเพื่อมาเรียนคอร์สภาษาที่อเมริกา ทาง Vacay Time ขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้น้องๆ เข้าใจการขอวีซ่านักเรียน นอกจากนั้นยังมีเรื่องการย้ายโรงเรียนในกรณีที่ติดปัญหาต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเรียนในโรงเรียนที่เราขอวีซ่ามาจากที่ไทย และการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า

วีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า F-1 Visa ที่ิอยู่หน้าวีซ่าในพาสปอร์ตของเรา นั้นคือหน้าวีซ่านักเรียนเพื่อผ่านเข้าเมือง ส่วน I-20 ที่ทางน้องๆ จะได้รับเมื่อเข้ามาอเมริกาแล้ว คือ สถานะในการอยู่อเมริกาเพื่อเรียน ถ้าในเทอมต่อไปไม่ลงเรียนอย่างต่อเนื่อง I-20 ถือว่าหมดอายุในวันสุดท้ายที่ไปเรียน เราจะมีเวลาอีก 60 วันที่จะกลับไทย หรือขอย้ายไปเรียนโรงเรียนอื่น แต่ถ้าเกิน 60 วันแล้วต้องออกจากอเมริกาทันที หรืออาจจะขอให้โรงเรียนเดิมคืนสถานภาพการเป็นนักเรียนให้อีกครั้ง แต่ I-20 ต้องขาดไม่เกิน 5เดือน ไม่เช่นนั้นแล้วทางโรงเรียนเดิมจะทำวีซ่าให้ไม่ได้ สุดท้ายแล้วต้องไปขอวีซ่าใหม่ที่สถานทูต ซึ่งจะได้รับวีซ่าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานสถานฑูต

การขอย้ายโรงเรียน

นักเรียนจะมีเวลา 60 วัน ในการหาโรงเรียนใหม่ การนับว่า 60 วัน เริ่มนับตั้งแต่ตอนไหน สามารถตรวจสอบ grace period กับ admission โรงเรียนเก่า โดยส่วนมากนับตั้งแต่วันแรกที่สิ้นสุดการเรียนของเทอมสุดท้าย ดังนั้นนักเรียนต้องไปเริ่มเรียนที่โรงเรียนใหม่ก่อนวันที่ 61 (เริ่มก่อนได้แต่เริ่มหลังวันที่ 61 ไม่ได้) ถ้านักเรียนทำผิดระเบียบของโรงเรียน โดยเฉพาะขาดเรียนบ่อย ทางโรงเรียนจะยกเลิกหมายเลข SEVIS ของนักเรียนและทำให้สถานะ F1 Visa ขาดทันที ซึ่งการต่อวีซ่าจะทำให้เสียเวลาและวุ่นวายในการต่อสถานะใหม่และเสียประวัติอีกด้วย ซึ่งการขอวีซ่าใหม่ในกรณีนี้จะผ่านยาก

การมาเรียนด้วยวีซ่านักเรียนหรือสถานะนักเรียน นักเรียนจะได้รับหมายเลข SEVIS ซึ่งเป็นการบันทึกประวัติว่าเราเคยเรียนที่ไหนบ้าง ขาดเรียนบ่อยไหม โรงเรียนมีความเห็นอะไรไว้บ้างจะบันทึกไว้ในนี้ทั้งหมด เวลาย้ายที่เรียน ทางโรงเรียนจะทำการ transfer หมายเลข SEVIS นี้ไปให้โรงเรียนใหม่ ถ้านักเรียนไม่ทำการกฎระเบียบของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีสิทธิไม่ทำการ transfer ให้

กรณีที่สิ้นสุดเทอมสุดท้ายจากโรงเรียนเก่า และต้องการย้ายโรงเรียนใหม่ และต้องการออกนอกประเทศไป รวมระยะเวลาแล้วเกิน 60 วัน ( เกินระยะ Transfer) กรณีนี้จะไม่ใช่กรณีย้ายโรงเรียนแต่จะเป็นกรณีสมัครเรียนใหม่ ดังนั้นต้องสมัครเรียนกับโรงเรียนใหม่ให้เรียบร้อย แล้วถือ I-20 กลับออกไป และก่อนกลับเข้าประเทศต้องทำการชำระ SEVIS ใหม่ เพราะ SEVIS ไม่ได้ถูก Transfer จากโรงเรียนเก่าสามารถทำการชำระได้ที่ http://www.ice.gov/sevis/i901/

การขอเปลี่ยนวีซ่า

ถ้าเข้ามาในอเมริกาด้วยวีซ่าชนิดอื่น เช่น วีซ่าท่องเที่ยว สถานะจะเป็น B2 สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นนักเรียน F-1 ได้ แต่ที่เปลี่ยนไปคือสถานะเท่านั้น วีซ่าไม่ได้เปลี่ยน กลับไทยก็ต้องไปขอวีซ่านักเรียนใหม่ ถ้าเปลี่ยนสถานะในอเมริกาเป็น F-1 ก็จะได้รับสิทธิเหมือนนักเรียน F-1 ทุกอย่าง อยู่ในอเมริกากาได้ไม่มีกำหนดจนกว่าจะเรียนจบ และนักเรียนจะเริ่มเรียนได้ก็ต่อเมื่อ สถานะได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น