ทีมงาน

นิยตา วัฒนาวงศ์ศิริผู้ก่อตั้ง/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
พี่คิม ผู้ก่อตั้ง Vacay Time และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จบปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทจากคณะ Supply Chain Management มหาวิทยาลัย Strayer University
ปัญญารักษ์ เดชธราดลผู้ก่อตั้ง/ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา
พี่ปัญญารักษ์ ผู้ก่อตั้ง Vacay Time และที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะวิศวะกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุรพงค์ ชนวัฒนะกุลผู้จัดการทั่วไป
พี่สุรพงค์ ผู้จัดการทั่วไป จบปริญญาตรีจากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทจากคณะ Information System มหาวิทยาลัย Strayer University
สุภชัย ธิรศัทธิวงศ์ที่ปรีกษาฝ่ายการท่องเที่ยว
พี่สุภชัย ที่ปรีกษาการท่องเที่ยว จบปริญญาตรีจากคณะการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศนียบัตร World Art History จาก สถาบัน Smithsonian Institute, Washington DC และประกาศนียบัตร Web Design จากสถาบัน Tysons Institute
back