Study Abroad Center

ศูนย์แนะแนว และปรึกษาการเรียนต่อต่างประเทศ

ปริญญาโท ที่มอลต้า

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ที่ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยอังกฤษ
  • โปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนี้จัดทำขึ้นในระดับ 7 ของสหราชอาณาจักรซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน European Qualification Framework ระดับ 7
  • เมื่อสำเร็จโครงการสำคัญ นักศึกษาจะได้รับปริญญา MBA จาก University of Suffolk
  • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
MALTA : ป.โท มอลต้าเป็นยังไง / คุ้มค่าไหม / เหตุผลที่มาเรียน / เรียนจบแล้วยังไงต่อ

พันธมิตรกับสถาบันที่มีคุณภาพ

เราเลือกและจัดหาโรงเรียนภาษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ตรงโดยศิษย์เก่าที่เคยศึกษาและทำงานในต่างประเทศเราเลือกสรร สถาบันที่มีคุณภาพ และเราสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและคอยสนับสนุนผู้เรียนในขณะที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

รายละเอียดและราคาโปร่งใส

ชี้แจงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนได้อย่างโปร่งใส สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภาษากับทางบริษัทแล้ว ทางเราให้คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือเรื่องเอกสารการสมัครเรียนต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฟรีค่าบริการ

สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภาษากับทางบริษัทแล้ว ทางเราช่วยจัดเตรียมเอกสารในการสมัครเรียน กรอกเอกสารวีซ่า ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นวีซ่า และทำเรื่องย้ายสถาบัน เปลี่ยนประเภทวีซ่า และต่อวีซ่า

Scroll to Top